ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสเมียร์เลือดและความสัมพันธ์ทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลงทะเบียน

Click

ส่งหลักฐานการชำระเงิน

Click

ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

Click

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสเมียร์เลือดและความสัมพันธ์ทางคลินิก

เอกสารดาวน์โหลด

Download

**ทางผู้จัดงานจะจัดรถรับส่ง บริเวณหน้าโรงแรมตักสิลาและสถานที่จัดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพักที่โรงแรมในเครือตักสิลา หรือโรงแรมใกล้เคียงได้

แผนที่จากโรงพยาบาลสุทธาเวชไปคณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส

Copyright © 2014-2015 ADMIN-MED MSU. All rights reserved.