ทุนสนับสนุนการเผยแพร่วิทยานิพนธ์

ประการรับสมัคร

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่วิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ Download

ใบสมัคร Download

แบบรายงานหลังกลับจากนำเสนอผลงาน Download

Read More
แนวทางการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

แนวปฎิบัติการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Thesis Defense)

1.นิสิตรหัสตั้งแต่ 60 ลงไป ที่จะสอบวิทยานิพนธ์ ควรจะมี Manuscript แนบพร้อมกับยื่นเอกสารขอสอบ หรือ ควร Submit Manuscript ก่อนยื่นสอบ

2 นิสิตรหัสตั้งแต่ 61 ขึ้นไป ต้องแนบ Manuscript มาพร้อมกับเอกสารขอยื่นสอบวิทยานิพนธ์

Download

Read More
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 13.00 ถึง 16.00

ห้อง 305 คณะแพทยศาสตร์

Read More