ระบบสมัครสอบแพทย์ออนไลน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.0-4372-2393,0-4302-1021 ต่อ 87749,87848,87792

เปิดรับสมัคร 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. - 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น.

รายละเอียดขั้นตอนการสมัครสอบแพทย์

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครสอบ ผู้สมัครต้องสั่งพิมพ์ใบสมัครสอบจากระบบ
2. เอกสารการชำระเงิน ซึ่งจะมีเลขที่อ้างอิง ที่นำไปชำระเงินที่ธนาคารที่กำหนดให้แล้ว
3. สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา ส่งเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ผู้สมัครลงลายมือชื่อ – สกุล รับรองเอกสารถูกต้อง
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ด้านที่มีรูปของผู้สมัคร บนกระดาษ A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ – สกุล รับรองเอกสารถูกต้อง
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
6. สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันที่ระบุภูมิลำเนาของผู้สมัคร บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ผู้สมัครลงลายมือชื่อ – สกุล รับรองเอกสารถูกต้อง