ระบบสมัครสอบแพทย์ออนไลน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อตกลงก่อนลงทะเบียนสมัครสอบ

  1. ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ และข้อความที่กรอกเป็นความจริงทุกประการ หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิและคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัครสอบ คัดเลือก ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพิกถอนสิทธิ์ การสมัครสอบคัดเลือกทุกประการและไม่ขอรับเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกฯ คืนไม่ว่ากรณีใด และข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยฯ นำข้อมูลในการสมัครของข้าพเจ้าไปใช้ประโยชน์ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
  2. หากผู้สมัครสอบคัดเลือกชำระเงินมากกว่าในใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน (ค่าสมัครสอบคัดเลือก) คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
  3. กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกชำระเงินน้อยกว่าในใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน (ค่าสมัครสอบคัดเลือก) ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องชำระค่าสมัครสอบใหม่เต็มจำนวน ส่วนที่ชำระไว้แล้ว คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  4. หากผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าสมัคร มหาวิทยาลัย ฯ จะตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ
  5. หากผู้สมัครสอบคัดเลือกชำระเงินค่าสมัครแล้วแต่ไม่ส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ
  6. การตรวจสอบเอกสารในการสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นเพียงการตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นเท่านั้น  หลักฐานประกอบการสมัครสอบทั้งหมดจะตรวจสอบเมื่อผ่านการประกาศผลคะแนน   9 วิชาสามัญแล้ว  หากพบว่าหลักฐานไม่ถูกต้องจะตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
  7. ผู้สมัครสอบทุกคนต้องมีความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้นหากผู้สมัครสอบทำไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ  จะถือว่าไม่ได้สมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้

ยอมรับเงื่อนไข