gototopgototop
พฤหัสบดี, 24 เมษายน 2014

070755

S4

banner meetingbanner meeting

MIS
MIS
EDS

m7

m8

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้567
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1662
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้4941
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว7522
mod_vvisit_counterเดือนนี้29884
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว39814
mod_vvisit_counterทั้งหมด604003

View My Stats

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน (Bachelor of Science

Program in Emergency Medical Science)

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชกิจฉุกเฉิน)

จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักการและเหตุผล

   การเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในแต่ละปีมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำนวนกว่า 600,000 ราย เสียชีวิตกว่า 20,000 ราย และพิการกว่า 100,000 ราย มีผู้จำเป็นต้องได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุเพื่อรักษาชีวิตหรืออวัยวะประมาณปีละ 4 ล้านครั้ง ทั้งนี้มีผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเสียชีวิตนอกโรงพยาบาลประมาณ 60,000 คน หากมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพจะช่วยรักษาชีวิตผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้ถึงประมาณ ร้อยละ 15-20 หรือประมาณปีละ 9,000-12,000 คน แต่พบว่าปัจจุบันมีการให้บริการผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเพียง ร้อยละ 8.04 เท่านั้น

   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ระยะแรกร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขในการสร้างหลักสูตรและร่วมผลิต แต่ต่อมายกเลิกความร่วมมือ) เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย โดยมีโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือของ WHO ประจำประเทศไทย และโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์หลักด้านเวชกิจฉุกเฉิน

ความต้องการเวชกรฉุกเฉินระดับสูงของประเทศไทย

   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กำหนดเป้าหมายให้มีบุคลากรเฉพาะทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระจายทั่วประเทศ จำนวน 1,860 คน ภายในปี พ.ศ. 2555 แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการผลิตหลักสูตรนี้

สมรรถนะ ของบัณฑิต

   บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน จะเป็นบุคลากรเฉพาะทางด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน คุณวุฒินักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือ นฉพ. (Paramedic) ที่มีความสามารถในการช่วยเหลือดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและระหว่างการนำส่งสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ในระดับมืออาชีพ (Professional)

คุณสมบัติและการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เวชกิจฉุกเฉินและหลักสูตรระดับอุดมศึกษาอื่น ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการเทียบรายวิชาและโอนค่าหน่วยกิต สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า พ.ศ. 2553 จำนวนที่รับเข้าศึกษา 40-60 คนต่อปี

ระบบการศึกษา

   ภาคปกติ ระยะเวลาเรียน 4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

   เรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และวิชาชีพเวชกิจฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

ค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต

   ประมาณ 22,000 บาทต่อปี

วิธีการจัดการเรียนการสอน

   เรียนในห้องบรรยาย เรียนผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (e-Learning) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทั่วไป ห้องปฏิบัติการเวชกิจฉุกเฉิน ห้องคอมพิวเตอร์ ฝึกประสบการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ในสถานพยาบาล และหน่วยงานหลักด้าน กู้ชีพกู้ภัยทั่วประเทศ

การได้งานทำและเงินค่าตอบแทน

   สามารถปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการหรือหัวหน้าชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง และเป็นผู้ร่วมงานในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยได้รับค่าตอบแทนตามสายงานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 
View My Stats