gototopgototop
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015

070755

banner meetingbanner meeting

MIS
MIS
EDS

m7


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน (Bachelor of Science

Program in Emergency Medical Science)

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชกิจฉุกเฉิน)

จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักการและเหตุผล

   การเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในแต่ละปีมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำนวนกว่า 600,000 ราย เสียชีวิตกว่า 20,000 ราย และพิการกว่า 100,000 ราย มีผู้จำเป็นต้องได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุเพื่อรักษาชีวิตหรืออวัยวะประมาณปีละ 4 ล้านครั้ง ทั้งนี้มีผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเสียชีวิตนอกโรงพยาบาลประมาณ 60,000 คน หากมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพจะช่วยรักษาชีวิตผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้ถึงประมาณ ร้อยละ 15-20 หรือประมาณปีละ 9,000-12,000 คน แต่พบว่าปัจจุบันมีการให้บริการผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเพียง ร้อยละ 8.04 เท่านั้น

   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ระยะแรกร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขในการสร้างหลักสูตรและร่วมผลิต แต่ต่อมายกเลิกความร่วมมือ) เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย โดยมีโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือของ WHO ประจำประเทศไทย และโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์หลักด้านเวชกิจฉุกเฉิน

ความต้องการเวชกรฉุกเฉินระดับสูงของประเทศไทย

   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กำหนดเป้าหมายให้มีบุคลากรเฉพาะทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระจายทั่วประเทศ จำนวน 1,860 คน ภายในปี พ.ศ. 2555 แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการผลิตหลักสูตรนี้

สมรรถนะ ของบัณฑิต

   บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน จะเป็นบุคลากรเฉพาะทางด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน คุณวุฒินักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือ นฉพ. (Paramedic) ที่มีความสามารถในการช่วยเหลือดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและระหว่างการนำส่งสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ในระดับมืออาชีพ (Professional)

คุณสมบัติและการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เวชกิจฉุกเฉินและหลักสูตรระดับอุดมศึกษาอื่น ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการเทียบรายวิชาและโอนค่าหน่วยกิต สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า พ.ศ. 2553 จำนวนที่รับเข้าศึกษา 40-60 คนต่อปี

ระบบการศึกษา

   ภาคปกติ ระยะเวลาเรียน 4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

   เรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และวิชาชีพเวชกิจฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

ค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต

   ประมาณ 22,000 บาทต่อปี

วิธีการจัดการเรียนการสอน

   เรียนในห้องบรรยาย เรียนผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (e-Learning) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทั่วไป ห้องปฏิบัติการเวชกิจฉุกเฉิน ห้องคอมพิวเตอร์ ฝึกประสบการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ในสถานพยาบาล และหน่วยงานหลักด้าน กู้ชีพกู้ภัยทั่วประเทศ

การได้งานทำและเงินค่าตอบแทน

   สามารถปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการหรือหัวหน้าชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง และเป็นผู้ร่วมงานในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยได้รับค่าตอบแทนตามสายงานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี