คลินิกหู คอ จมูก

ENT Clinic

รายละเอียด

คลินิกโรคผิวหนังฯ

Skin Clinic

รายละเอียด

คลินิกตา

EYE Clinic

รายละเอียด

คลินิกแพทย์แผนไทย

ATM Clinic

รายละเอียด

ตารางการออกตรวจ

วันเวลาในการตรวจและคลินิกต่างๆ

ตารางออกตรวจ

ข่าวจากคณะแพทย์

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา และ อื่นๆ

รายละเอียด

แพทย์แผนไทยประยุกต์

ให้บริการตรวจรักษาโดยการหัตบำบัด และการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพร การประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร การดูแลมาราดาหลังคลอดเพื่อบำบัด รักษา ปกป้อง ฟื้นฟูสุขภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลินิกตา

ให้บริการตรวจวัดค่าสายตา ตรวจรักษาโรคทางตา ต้อลม ต้อหิน ต้อเนื้อ ต้อกระจก กระจกตาติดเชิ้อ เยื่อบุตาอักเสบ ม่านตาอักเสบ โรคทางจอตา ตรวจคัดกรองเบาหวานจอตา และโรคทางตาอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยบริการทันตกรรม

ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันแก่ประชาชนและนักศึกษา วินิจฉัยแยกโรคและถ่ายภาพรังสีในช่องปาก ด้วยระบบดิจิตอล ให้ความรู้ด้านทันตสาธารณสุข ให้บริการรักษาอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน

 learn more

คลินิกกายภาพบำบัด

ให้บริการกายภาพบำบัดในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความปลอดภัย และพึงพอใจ

 learn more

หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ER

หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เปิดให้บริการตลอด 24 ชม. ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่มีภาวะวิกฤติและภาวะปกติตลอด 24 ชั่วโมง

 learn more

คลินิกหู คอ จมูก

หน่วยดูแลหู คอ จมูก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โรคจมูกและไซนัส,ความผิดปกติจากอุบัติเหตุบริเวณใบหน้า

 learn more

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ

แคตตาล็อกห้องพักผู้ป่วยพิเศษ พร้อม ราคา และ ห้องหลายรูปแบบ

 learn more

โรงพยาบาลสุทธาเวช

โรงพยาบาลสุทธาเวช และบรรยากาศ ภายในโรงพยาบาล

 learn more

บริการโรงพยาบาลสุทธาเวช

คลินิกโรคผิวหนัง


 learn more

วัคซีนคลินิก


 learn more

คลินิกกุมารเวชกรรม


 learn more
แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

62

จำนวนแพทย์

เปิดให้บริการ

24 ชั่วโมง

97943+

จำนวนผู้ป่วยต่อปี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

โรงพยาบาลสุทธาเวช มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หลายสาขาวิชา

ผศ.นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ภีม เอี่ยมประไพ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิก
อาจารย์นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์
นพ.สรรญชัย  สมบัติไหมไทย
คลินิกผิวหนังศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและความงาม
พญ.สุกัญญา  ชูคันหอม
อายุรกรรมโรคเลือด
พญ.จริยา  จิรานุกูล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช