• ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลสุทธาเวช (คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์) รายละเอียดบริการ และ วัน-เวลา ที่เปิดให้บริการ