งานประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

งานประชาสัมพันธ์

28/01/2019 ไม่มีหมวดหมู่ 0

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

                                                                       

บริบท (Context)

หน้าที่หลัก และเป้าหมายที่สำคัญ
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นจุดให้บริการต้อนรับ ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันเวลา อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน และชุมชน

ขอบเขตการให้บริการ ศักยภาพ
เนื่องด้วยผู้มารับบริการส่วนใหญ่ต้องการบริการที่ทัดเทียมกัน ปลอดภัย รวดเร็ว และมีคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์ ที่ดำเนินการต้อนรับ อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลแก่ผู้มารับบริการ ตามความต้องการและความเหมาะสมของผู้รับบริการอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ

 1. 1. ผู้รับบริการ ได้รับคำแนะนำเพื่อเข้ากระบวนการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง ไปยังจุดบริการ ที่เหมาะสม ถูกต้อง และรวดเร็ว รวมถึงการประสานข้อมูลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. 2. เป็นศูนย์ข้อมูล ติดต่อ สอบถาม ให้กับ เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ ญาติผู้มาติดต่อ สอบถาม รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงาน โดยยึดหลักในการดำเนินงานอย่างเป็นแบบแผน

การดำเนินงาน

1.งานประชาสัมพันธ์เชิงรุก

 1. ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือราชการ
 2. ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ http://www.med.msu.ac.th/suddhavej/ http://www.med.msu.ac.th หรือ http://www.msu.ac.th
 3. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น จุลสาร แผ่นปลิว แผ่นพับ เอกสารให้ข้อมูลต่างๆ
 4. ออกอากาศทางสื่อวิทยุ MSU เรดิโอ สปอตโฆษณา /รายการสาระสุขภาพกับแพทย์ มมส.
 5. ส่งข่าวออกอากาศทางสื่อวิทยุท้องถิ่น
 6. ป้ายประชาสัมพันธ์
 7. ประสานลงข่าวทางสื่อต่างๆ
 8. ประสานลงสื่อโทรทัศน์
 9. ลงสื่อวีดิทัศน์
 10. บอร์ดประชาสัมพันธ์
 11. จัดพิธีการในวันสำคัญ
 12. ประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ

 

 1. งานต้อนรับ
 • ให้บริการต้อนรับผู้มารับบริการบริเวณด่านหน้าโรงพยาบาลสุทธาเวช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของทีมปฏิคมโรงพยาบาล
 1. ให้บริการให้ข้อมูล
 • บริการตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับโรงพยาบาลที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ

     ของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ตารางตรวจคลินิกต่างๆ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
          3.1  ให้ข้อมูลทางเสียงตามสาย
          3.2  ให้ข้อมูลติดต่อสอบถาม จุดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสุทธาเวช
          3.3  ให้ข้อมูลติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

 1. งานสร้างภาพลักษณ์
 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 3. ดำเนินงานการรับบริจาค
 4. พิธีกร และดำเนินงานด้านพิธีการ กิจกรรมต่างๆ
 5. จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

วัน เวลา ที่เปิดให้บริการ
ในเวลาราชการ            วันจันทร์ – วันศุกร์        เวลา 08.00 – 16.00 น.
นอกเวลาราชการ          วันเสาร์                    เวลา 08.00 – 16.00 น.

 

สถานที่ติดต่อหน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสุทธาเวช ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง  โทรศัพท์ 043-021021 ต่อ 7724

 

โครงสร้างงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสุทธาเวช