เกี่ยวกับโรงพยาบาลสุทธาเวช

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

เกี่ยวกับโรงพยาบาลสุทธาเวช

30/10/2018 Slide show 0

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ชื่อหน่วยบริการประจำ   โรงพยาบาลสุทธาเวช

ชื่อเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี 2 หน่วย คือ ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ขามเรียง) และศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ในเมือง)

ลักษณะพื้นฐานของโรงพยาบาลสุทธาเวช

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในอย่างเป็นทางการ
โดยใช้ชื่อว่า “คณะแพทยศาสตร์ ” เป็นคณะนอกระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2546
ศูนย์บริการทางการแพทย์เป็นหน่วยงานภายในกํากับของ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ณ อาคารประกอบการหอพัก ระหว่างหอพักเชียงยืนและหอพักชื่นชม
ภายในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์2549 ได้เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งที่ 2
ณ ที่ทําการคณะแพทยศาสตร์อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ปัจจุบันศูนย์บริการทางการแพทย์ได้ผ่านการประเมินจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7
ขอนแก่น ให้เป็นหน่วยบริการประจํา (CUP : Contracting Unit For Primary Care) วันที่ 1 ตุลาคม 2552

สถานที่ตั้ง

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เลขที่ 269 ถนนนครสวรรค์   ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรสาร: 0-4371-2991 โทรศัพท์: 043-021-021
โฮมเพจ  http://www.med.msu.ac.th.