ติดต่อเราได้ที่

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

ติดต่อเราได้ที่

30/10/2018 Slide show 0

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่ 269 ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 043-021-021

โฮมเพจ http://www.med.msu.ac.th/suddhavej
Facebook https://www.facebook.com/hs4xlr.med.msu