โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับข้าราชการ

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ