วัคซีนคลินิก

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ