ตารางออกตรวจวันนี้

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

จันทร์ เวลา08.00น.-12.00น. แพทย์ ห้องตรวจ  เวลา13.00น.-16.00น. แพทย์ ห้องตรวจ  เวลา16.00น.-19.00น. ห้องตรวจ
คลินิกตรวจโรคทั่วไป 2 คลินิกตรวจโรคทั่วไป 2 คลินิกตรวจโรคทั่วไป 2
คลินิกจักษุ (ทั่วไป ) นพ.บวร ชั้น5 คลินิกศัลยกรรมประสาท นพ.อยุทธ์ 5 คลินิกอายุรกรรมทั่วไป 3
คลินิกกุมารเวชกรรม พญ.พรรณิพิศ 6 คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชั้น3 คลินิกสุขภาพจิต 4
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชั้น3 คลินิกศัลยกรรมทั่วไป นพ.วทัญญู 3
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป นพ.วทัญญู 3 คลินิกฉายแสงอาทิตย์เทียม ชั้น3
คลินิกหูคอจมูก นพ.ชญากร ชั้น3 คลินิกหู คอ จมูก นพ.ชญากร ชั้น3
คลินิกอายุรกรรมโรคไต พญ.กมลวรรณ 4
อังคาร  เวลา08.00น.-12.00น. แพทย์ ห้องตรวจ  เวลา13.00น.-16.00น. แพทย์ ห้องตรวจ  เวลา16.00น.-19.00น. ห้องตรวจ
คลินิกตรวจโรคทั่วไป 2 คลินิกตรวจโรคทั่วไป 2 คลินิกตรวจโรคทั่วไป 2
คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด พญ.สุกัญญา 3 บ้านทานตะวัน นพ.ธนานันท์ 4 คลินิกอายุรกรรมทั่วไป 3
คลินิกสุขภาพจิต พญ.จริยา 4 คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด พญ.สุกัญญา 3 คลินิกนรีเวชกรรม 3
คลินิกผิวหนัง นพ.สรรญชัย ชั้น3 คลินิกจักษุ (ทั่วไป) นพ.ปริญญา ชั้น5 คลินิกศัลยกรรมทั่วไป 4
คลินิกกุมารเวชกรรม พญ.สุจิตรา 6 คลินิกฉายแสงอาทิตย์เทียม ชั้น3 คลินิกกุมารเวชกรรม 6
คลินิกจักษุ (ทั่วไป) นพ.ปริญญา ชั้น5
คลินิกหู คอ จมูก ศ.นพ.ภีม ชั้น3
พุธ  เวลา08.00น.-12.00น. แพทย์ ห้องตรวจ  เวลา13.00น.-16.00น. แพทย์ ห้องตรวจ  เวลา16.00น.-19.00น. ห้องตรวจ
คลินิกตรวจโรคทั่วไป 2 คลินิกตรวจโรคทั่วไป 2 คลินิกตรวจโรคทั่วไป 2
Transfusion พญ.สุกัญญา ชั้น8 Transfusion พญ.สุกัญญา ชั้น8 Transfusion ชั้น8
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป นพ.ธนานันท์ 5 คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ 3 คลินิกอายุรกรรมทั่วไป 4
คลินิกสุขภาพจิต พญ.จริยา 4 ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและความงาม พญ.อลิตา ชั้น3 คลินิกจักษุ ชั้น5
คลินิกกุมารเวชกรรม ศ.นพ.สุรพล 6 คลินิกศัลยกรรมทั่วไป นพ.สเน่ห์ 4
คลินิกโรคเลือดและมะเร็งเด็ก ศ.นพ.สุรพล 6 คลินิกจักษุ (ทั่วไป) พญ.ฐานิตา ชั้น5
คลินิกจักษุ (ทั่วไป) พญ.ฐานิตา ชั้น5
คลินิกหู คอ จมูก พญ.สุทธิดา ชั้น3
คลินิกตักษุ(เลเซอร์) นพ.บวร ชั้น5
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.สุธี 3
พฤหัส  เวลา08.00น.-12.00น. แพทย์ ห้องตรวจ  เวลา13.00น.-16.00น. แพทย์ ห้องตรวจ  เวลา16.00น.-19.00น. ห้องตรวจ
คลินิกตรวจโรคทั่วไป 2 คลินิกตรวจโรคทั่วไป 2 คลินิกตรวจโรคทั่วไป 2
คลินิกโรคติดต่อไม่เรื้อรัง พญ.กมลวรรณ 4 ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและความงาม พญ.อลิตา ชั้น3 คลินิกสุขภาพจิต 4
คลินิกกุมารเวชกรรม พญ.พรรณิพิศ 6 คลินิกฉายแสงอาทิตย์เทียม ชั้น3 คลินิกฉายแสงอาทิตย์เทียม ชั้น3
คลินิกจักษุ (จอประสาทตา) นพ.ปริญญา ชั้น5 คลินิกศัลยกรรมทั่วไป นพ.วทัญญู 3 คลินิกอายุรกรรมทั่วไป 3
คลินิกผิวหนัง พญ.อลิตา ชั้น3 คลินิกจักษุ(เลเซอร์) นพ.ปริญญา ชั้น5
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป นพ.วทัญญู 3
คลินิกหูคอจมูก นพ.ชญากร ชั้น3
ศุกร์  เวลา08.00น.-12.00น. แพทย์ ห้องตรวจ  เวลา13.00น.-16.00น. แพทย์ ห้องตรวจ  เวลา16.00น.-19.00น. ห้องตรวจ
คลินิกตรวจโรคทั่วไป 2 คลินิกตรวจโรคทั่วไป 2 คลินิกตรวจโรคทั่วไป 2
คลินิกโรคติดต่อไม่เรื้อรัง นพ.ธนานันท์ 4 คลินิกจักษุ (จอประสาทตา) นพ.ปริญญา ชั้น5 คลินิกจักษุ (ทั่วไป) ชั้น5
คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด พญ.สุกัญญา 3 คลินิกฉายแสงอาทิตย์เทียม ชั้น3 คลินิกอายุรกรรมทั่วไป 4
คลินิกหู คอ จมูก ศ.นพ.ภีม ชั้น3 คลินิกสุขภาพเด็กดี 6
คลินิกกุมารเวชกรรม พญ.สุจิตรา 6 คลินิกจักษุ (เลเซอร์) พญ.ฐานิตา ชั้น5
คลินิกจักษุ (กระจกตา) พญ.ฐานิตา ชั้น5
เสาร์  เวลา08.00น.-12.00น. แพทย์ ห้องตรวจ  เวลา13.00น.-16.00น. แพทย์ ห้องตรวจ  เวลา16.00น.-19.00น. ห้องตรวจ
คลินิกตรวจโรคทั่วไป 2 คลินิกตรวจโรคทั่วไป 2
คลินิกอายุรรมทั่วไป 3 คลินิกจักษุ พญ.ฐานิตา ชั้น5
คลินิกจักษุ พญ.ฐานิตา ชั้น5 คลินิกศัลยกรรมทั่วไป นพ.ธวัชชัย 3
อาทิตย์  เวลา08.00น.-12.00น. แพทย์ ห้องตรวจ  เวลา13.00น.-16.00น. แพทย์ ห้องตรวจ  เวลา16.00น.-19.00น. ห้องตรวจ
คลินิกตรวจโรคทั่วไป 2 คลินิกตรวจโรคทั่วไป 2