ห้องพิเศษผู้ป่วยในและราคา

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ