งานรังสีวินิจฉัย

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

 

 อาจารย์แพทย์  

ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ
ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ (รังสีวินิจฉัย) /รองคณบดี ฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษา

 

อ.พญ.อัจฉรา โชคสกุลทรัพย์
ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ (รังสีวินิจฉัย)

อ.พญ.มนสินี  เวียงคำ
ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ (รังสีวินิจฉัย)

อ.พญ.ณัฐพลิน  จันทชุม
ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ (รังสีวินิจฉัย)

อ.พญ.ธนิสา ภักตะภา
ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ (รังสีวินิจฉัย)

 

บุคลากรประจำห้องตรวจ
นายวรวิทย์  แสนผาลา ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ / หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย
นางสาวณัฐธิดา  ดรปัดสา  ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
นางสาวนุชิดา  ไสยาศรี ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
นายชาติชาย  พลศิลา ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
นางสาวนฤมล ธีรวัฒนกร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
นายณัฐกฤต  วิชาไชย ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
นายณรงค์  วงษ์ทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค

 

การบริการ
งานรังสีวินิจฉัยเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

     การบริการในเวลาราชการ

     วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันนักขัตฤกษ์)
     – ห้องตรวจเอกซเรย์ทั่วไป (Conventional x-ray)
     – เอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mobile x-ray)
     – ห้องตรวจอัลตร้าซาวน์ (Ultrsound)
     – ห้องตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (Bone Mineral Density : BMD)
     – ห้องตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammography)
     – ห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(Computed Tomogram : CT)
     – ห้องตรวจฟลูออโรสโคปิค และตรวจทางเดินปัสสาวะ(Fluoroscope and Intra-Venous Pyelogram)
     – ห้องตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging : MRI)
     – บริการข้อมูลระบบภาพทางการแพทย์(Picture Achieving and Communication System : PACS )
     – บริการระบบนัดหมายการตรวจ

การบริการนอกเวลาราชการ
วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตามความเห็นของแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

พื้นที่ให้บริการ
อาคารรังสีวินิจฉัย ด้านทิศตะวันออกของอาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช มีทางเชื่อมต่อบริเวณโถงลิฟท์ ชั้น 1-2

     พื้นที่ให้บริการชั้น 1 อาคารรังสีวินิจฉัย
     – ห้องตรวจเอกซเรย์ทั่วไป (Conventional x-ray)
     – เอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mobile x-ray)
     – ห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
     – ห้องตรวจฟลูออโรสโคปิค และตรวจทางเดินปัสสาวะ(IVP)
     – ห้องตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
     – บริการข้อมูลระบบภาพทางการแพทย์
     – บริการระบบนัดหมายการตรวจ

      พื้นที่ให้บริการชั้น 2 อาคารรังสีวินิจฉัย
     – ห้องตรวจอัลตร้าซาวน์ (Ultrsound)
     – ห้องตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (Bone Mineral Density : BMD)
     – ห้องตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammography)

 

ข้อมูลการติดต่อ
     โรงพยาบาลสุทธาเวช โทร. 043-021-021   งานรังสีวินิจฉัยต่อ 87725
     เบอร์โทรศัพท์ภายในงานรังสีวินิจฉัย  7725
     เบอร์โทรศัพท์สายตรงงานรังสีวินิจฉัย 09-5670-5583