ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

ชื่อหน่วยงาน    ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก นมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บริบทของหน่วยงาน/บริการ   เป็นหน่วยที่ให้บริการส่งเสริมเรื่องพัฒนาการเด็กตามวัยและช่วยส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับกลุ่มคุณแม่ที่ทำงานประจำ  โดยใช้ปรัชญาแบบบูรณาการ  รับเด็กตั้งแต่อายุ 3 เดือน -3 ปี โดยมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามวัยเพื่อนำสู่พัฒนาการพึงประสงค์ของเด็กไทย 4.0 และเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับการดูแลเด็ก 0-3 ปี  ส่งเสริมการลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ   ขยายผลสู่ท้องถิ่น   และจัดทำหลักสูตรในการเกิดสถานพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพของจังหวัดมหาสารคาม

วัน เวลา ที่เปิดให้บริการ   ในเวลาราชการ  08.00- 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ/สถานที่

084-0340816   / ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก นมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อบุคลากรภายในแผนก

  1. นางปิติพร เบญจจินดา                    พยาบาลวิชาชีพ
  2. นางสาวสุนิสา โสภาอุทก                 ครู
  3. นางสาวชันณิชา ดีสม                      ครู
  4. นางณัทกาญจน์ ทันบาล                  ครูผู้ช่วย
  5. นางสาวจุฑามาส พลทอน               ครูผู้ช่วย

 

ข้อมูลอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ

Facebook  : ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก นมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม