เบอร์โทรศัพท์

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

อาคารชั้นชื่อหน่วยงาน / สถานที่เบอรโทรศัพท์
อาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล1อาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล7898 / 7896
อาคารสถานผลิตยา1สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร7770
อาคารรังสีวินิจฉัย MRI1คุณวรวิทย์ แสนผาลา7772
อาคารรังสีวินิจฉัย MRI1งานรังสีวินิจฉัย7725
อาคารรังสีวินิจฉัย MRI2ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check UP) ชั้น 2 ตึก MRI7821
อาคารรังสีวินิจฉัย MRI2ศัลยกรรม7852
อาคารรังสีวินิจฉัย MRI2ศูนย์เชคอัพ ตึก MRI ชั้น 27821
อาคารรังสีวินิจฉัย MRI2คลินิกแพทย์แผนจีน7882
อาคารรังสีวินิจฉัย MRI2สูตินรีเวช 7713
อาคารรังสีวินิจฉัย MRI2คลินิกศัลยกรรม7852
อาคารโภชนาการ1ห้องปรุงอาหาร8007 / 7832
อาคารโภชนาการ1หัวหน้างานโภชนาการ ห้องงานประกันสุขภาพ 27832
ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง1ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง2035 / 7732 / 043-754-401
ศูนย์บริการทางการแพทย์ วัดศรีสวัสดิ์1ศูนย์บริการทางการแพทย์ วัดศรีสวัสดิ์7854
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก11ห้องแบคทีเรีย ของ Lab7831
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก11งานช่างเทคนิค7701 8002
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก11งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องระบบแม่ข่าย)7704
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก11สำนักงงานคลังเวชภัณฑ์ยา7876
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก11คลังเวชภัณฑ์ยา7708
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก11คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา7722
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก11งานวิศวะ /สถาปนิก/7782
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ประชาสัมพันธ์7888 / 7764 สายตรง 043-021-021
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12คลินิก ARI8011
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ห้องปฏิบัติการชุนสูตร(LAB)7706 , 8004
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12งานประกันสุขภาพ7714(คุณวงเดือน,คุณทินกร) / 8008(คุณผกามาศ) / 7763(คุณขวัญเมือง)
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12จุดคัดกรองห้องฉุกเฉิน (ER)7712
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ห้องตรวจฉุกเฉิน (ER)8010 / 7719
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ศูนย์รับส่งต่อ (Refer)7734
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก7716 / 8012
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ศูนย์รับส่งผู้ป่วย(จนท.เปล)7742
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ห้องการเงินโรงพยาบาลสุทธาเวช8013 / 7731 / 7826
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12จุดคัดกรองห้องตรวจ 47735
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12จุดคัดกรองห้องตรวจ 57737
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12แพทย์ห้องตรวจ 57740
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12แพทย์ห้องตรวจ 67754
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ 7-87780
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ห้องพักแพทย์ ER ติดห้องล้างแผล7827 / 8009
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ร้านค้าสุทธาภักดิ์ (มูลนิธิ) โรงพยาบาลสุทธาเวช7879
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12นักเวชสถิติ ห้องงานประกันสุขภาพ ชั้น 27833(คุณพรพิมล)
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ห้อง Blood Bank หลังห้อง Lab / หน้าห้อง Lab7828 / 7837
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12จุดคัดกรองห้องตรวจ 97738
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12แพทย์ห้องตรวจ 97760
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12แพทย์ห้องตรวจ 77721
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12แพทย์ห้องตรวจ 87741
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12,3ห้องงานเวชระเบียน7705(ชั้น2) 7711(ชั้น3)
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ หู คอ จมูก7709
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13แพทย์ห้องตรวจ หู คอ จมูก7820
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13ห้องพักแม่บ้าน ข้างคลินิกSkin7859
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13ห้องตรวจการได้ยิน7819
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13ห้องเก็บยา8026
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13ห้องตรวจผิวหนังและความงาม (Skin)7753
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13งานทันตกรรม7759
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13ห้องตรวจจักษุวิทยา(คลินิกตา) ห้อง120ที่นั่งเดิม7797 , 7881
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13งานโสตทัศนศึกษา เวชนิทัศน์7765
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก14ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล7815
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก14งานอำนวยการ7756 / 7729 / 7730
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก14งานห้องผ่าตัด7723 / 7822 / 8036 / 8037 (ห้องผ่าตัดที่ 1)/ 8038 (ห้องผ่าตัดที่ 2)/ 8039 (ห้องผ่าตัดที่ 3) / 8040 ห้องพักแพทย์ OR
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก14งานกายภาพบำบัด7727 / 8047
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก14อ.นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย7757
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก15งานห้องคลอด7884
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก16ห้องซักฟอก ซัก อบ รีด8052 / 7758
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก16แผนกผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)7874
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก16ห้องจ่ายยา ชั้น67877 / 7886
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17ฝ่ายการพยาบาล / เวชกรรมสังคม7702 / 8059
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล7720(คุณปาริชาต, คุณพนิดา) / 7721(คุณปาลิตา, คุณสิรินธร)
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17ห้องพักแพทย์ ME1-703/3 (อ.วศิน,อ.กมลวรรณ)7726
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17ห้องพักแพทย์ ME1-703/17733
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17ห้องพักแพทย์ ME1-703/47732
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17งานการพยาบาล พี่ต่าย7721
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17หน่วงล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)7825
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17หน่วยไตเทียม7728 / 8055
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก18หอผู้ป่วยในชั้น 8 (ผู้ป่วยสามัญชาย)7717 / 8057 / 8058 สายตรง 043-71298
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก18หอป่วยในชั้น 8 (ผู้ป่วยสามัญหญิง)7787
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก111Ward ผู้ป่วยในชั้น 11 (ห้องพิเศษ)7718 / 8065 สายตรง 043-7122982
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก112Ward ผู้ป่วยในชั้น 12 (ห้องพิเศษ)7823
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก113ศูนย์เครื่องมือแพทย์ (คุณอีฟ ดรันภพ)7897
ตึกจ่ายกลาง1ห้องสำนักงงาน จ่ายกลาง7871
ตึกจ่ายกลาง1ห้อง Sterile7872
ตึกจ่ายกลาง1งานจ่ายกลาง7745
ตึกคณะแพทยศาสตร์ หลังเก่า1ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์7766
คณะแพทยศาสตร์ ตึกเก่า1ชั้น 1 คณะแพทย์ โต๊ะ รปภ.7781
คณะแพทยศาสตร์ ตึกเก่า1ห้องพักเจ้าหน้าที่งานยานยนต์ คณะแพทย์7790
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21ห้องผลิตลื่อฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (พงษ์พัฒน์)7784
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21งานบัญชีและการเงิน7746/7849/7842
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง7813
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝั่งคณะ 7743
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21งานพัสดุ7783 / 7750 / 7868 / 043-722-072
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21ห้องสมุด7895
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21งานห้องสมุด7789
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21งานนโยบายและแผน7761
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21สายตรง งานพัสดุ0-4372-2072
คณะแพทยศาสตร์ ตึก25ห้องพักอาจารย์ปรีคลินิก ชั้น5 ตึก27865
คณะแพทยศาสตร์ ตึก25งานพยาธิวิทยา Lab ชั้น 5 7878
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27Fax. โทรสาร คณะแพทยศาสตร์0-4371-2991
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 7 ตึก27774
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27งานนิติกร7844
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27งานธุรการ งานยานยนต์ งานการประชุม (ชั้น 7)7805
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27งานกิจการพิเศษ7785
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27งานการประชุม7762
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27เลขานุการคณบดี7715
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์7747
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ7845
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27อ.นพ.สุรพล เวียงนนท์ รองวิชาการคณบดี7779
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27อ.นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ7846
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28งานการเจ้าหน้าที่7748
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28ห้องผู้ช่วยคณบดี 1 อ.ดร.สราวุธ บรรบุผา7847
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28งานกิจการนิสิต ชั้น 87751 / 7839
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28งานวิจัย ชั้น 8, งานประกันคุณภาพ ชั้น 87769 / 7840
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28หัวหน้างานวิชาการ / งานวิชาการ7848 / 7749 / 043-722-393
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28เลขานุการแพทย์ / องค์กรแพทย์7792
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28รศ.ดร.ชัยสิทธิ สิทธิเวช7873
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28ห้องที่บรึกษาคณบดี (รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย)7768
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28ห้องผู้ช่วยคณบดี 5 ผศ.ดร.ดรุณี7843
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28สายตรง งานวิชาการ0-43722393
คณะแพทยศาสตร์ ตึก29ห้องพักอาจารย์แพทย์แผนไทย7710
คณะแพทยศาสตร์ ตึก29ห้องพักอาจารย์ปรีคลินิก ชั้น 9 ห้อง 09027869
คณะแพทยศาสตร์ ตึก210ห้องพักอาจารย์แพทย์ ชั้น 10 ห้อง 10027858
คณะแพทยศาสตร์ ตึก212ห้องพักอาจารย์อนาโตมี (กายวิภาค ชั้น 12)7867 / 7885
คณะแพทยศาสตร์ ตึก2-สำนักงานเลขานุการคณะแพทย์043-021021 ต่อ 7805
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลสุทธาเวช08-2583-6090
สายตรง แผนกผู้ป่วยใน ชั้น 8 โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4371-2981
สายตรง แผนกผู้ป่วยใน ชั้น 11 โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4371-2982
สายตรง ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์0-4372-2144
สายตรง ห้องประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4372-2055
สายตรง คลังยา โรงพยาบาลสุทธาเวช0-4372-5195
โทรศัพท์เคลื่อนที่ คลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลสุทธาเวช08-6084-0109 / 09-5670-5583
ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ขามเรียง)0-4375-4401
โทรสารปรีคลินิก (งานพื้นที่ขามเรียง)0-4375-4121
งานระบาดวิทยา7786
PCU7767
เดย์แคร์ 084-034-0816
คลินิกสุขภาพจิต090-256-0252
แม่บ้าน (แม่มะลิจันทร์) 090-996-7849
แม่บ้าน (แม่แอน) ฝั่งOPD 093-090-1334
ห้องพักพนักงานขับรถ (โรงพยาบาล)7707 / 8003