คลินิกโรคผิวหนัง

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ