เบอร์โทรศัพท์

โรงพยาบาลสุทธาเวช

โรงพยาบาลสุทธาเวช
ชื่อหน่วยงาน / แผนก เบอร์โทรศัพท์
ประชาสัมพันธ์ – โอเปอร์เรเตอร์ 7724
ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 6345 / 7766
สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6346 / 7770
ศูนย์ Check UP ชั้น 2 ตึก MRI 7821
ห้องแล็ป 7706 , 8004
ประกันคุณภาพ 7714 / 8008 / 7763
โภชนาการ 7771
เวชระเบียน 7705(ชั้น2) 7711(ชั้นบน)
หน้าห้องฉุกเฉิน (ER) 7712
ในห้องฉุกเฉิน (ER) 8010 / 7719
ศูนย์ Refer 7734
ห้องจ่ายยา 7716 / 8012
เวรเปล 7742
ห้องการเงิน โรงพยาบาลสุทธาเวช 8013 / 7731
ในห้องตรวจ 1 8014
ในห้องตรวจ 2 7740 / 7741
ในห้องตรวจ 3 7754
ในห้องตรวจ 4 8021
ในห้องตรวจ 6 7713
หน้าห้องตรวจ 1 7737
หน้าห้องตรวจ 2 7735
หน้าห้องตรวจ 3 8019 / 7735
หน้าห้องตรวจ 4 7780
หน้าห้องตรวจ 5 7780
หน้าห้องตรวจ 6 7738
หน้าห้อง หู คอ จมูก 7709
ในห้องตรวจ หู คอ จมูก 7820
ห้องตรวจการได้ยิน 7819
ห้องผลิตลื่อฝ่ายโสต ชั้น 3 (พงษ์พัฒน์) 7784
ห้องเก็บยา 8026
ผิวหนังและความงาม (Skin) 7753
ทันตกรรม 7759
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 7815
งานอำนวยการ 7756 / 7729 / 7730
ห้องผ่าตัด 7723 / 7822 / 8036 / 8037 / 8038 / 8039
กายภาพบำบัด 7727 / 8047
อ.สุรพล 7818
คลินิกตา ชั่น 5 7797
ห้องซักฟอก ซัก อบ รีด 8052 / 7758
ฝ่ายการพยาบาล / เวชกรรมสังคม 7702 / 8059
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 7720 / 7721
ไตเทียม 7728 / 8055
Ward ผู้ป่วยใน ชั้น 8 (ตึกผู้ป่วยสามัญ)  7717 / 8057 / 8058 สายตรง 043-712981
Ward ป่วยในชั้น 8 ฝั่งคนไข้หญิง 7787
Ward ผู้ป่วยใน ชั้น 11 (ห้องพิเศษ) 7718 / 8065 สายตรง 043-7122982
งานชุมชน PCU ตึกเก่า 7767
ห้องเครื่องควบคุมไฟฟ้า 6377
ช่างเทคนิค 8002
งานคอมพิวเตอร์ตึกใหม่ – IT 7704 7772
คลังยา 7708
ห้องพักพนักงานขับรถ (โรงพยาบาล) 7707 / 8003
คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7722
ทันตกรรม 6394 / 7759
Supply จ่ายกลาง 6309 / 7745
อาคารรังสีวินิจฉัย 7725
งานระบาดวิทยา 7786
ศูนย์เชคอัพ ตึก MRI ชั้น 2 7821
คณะแพทยศาสตร์ สำนักงาน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 7774
งานการเจ้าหน้าที่ 6396 / 7748
งานบัญชีและการเงิน 6321 / 6322 / 7746
งานโสตทัศนศึกษา เวชนิทัศน์ 6393 / 7765
งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 7813
งานวิศวะ /สถาปนิก/ 7782
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6398 / 7743
งานพัสดุ 6327 / 6328 / 7783 / 043-722-072
งานกิจการนิสิต 6323 / 7751
งานกิจการพิเศษ 7785
งานวิจัย, งานพัฒนาคุณภาพ 6388 / 7769
งานวิชาการ 6332 / 7749 / 043-722-393
เลขานุการแพทย์ ชั้น 2 6311 / 7792
ปรีคลินิก (ธุรการ, วิชาการ) 1136
ชั้น 1 คณะแพทย์ โต๊ะ รปภ. 7781
ห้องพักเจ้าหน้าที่งานยานยนต์ คณะแพทย์ 7790
ห้องพักอาจารย์แพทย์แผนไทย 7710
ห้องพัก พขร. ชั้น 1 ตึกคณะ 7790
งานห้องสมุด ชั้น 4 7789
งานนโยบายและแผน 6319 / 7761
งานการประชุม 6318 / 7762
งานยานยนต์ 7805
งานธุรการ 6392
งานประชาสัมพันธ์ 6333 / 7764 / 043-712-992
เลขานุการคณบดี 6395 / 7715
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ 6397 / 7747
สำนักงานเลขานุการคณะแพทย์ 043-712-991
Fax 043-722-031
อ.นพ.วิทยา จารุพูนผล 6343
อ.พญ.จริยา จิรานุกูล 7792
อ.ดร.ลดาชาติ แต่พงษ์โสรัถ 1136
ผศ.ดร.วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1136
อ.นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย 8043
ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ 6342
ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ 8043
ผศ.นพ.เทพลักษณ์ ศิริธนะวุฒิชัย 7779
ผศ.นเรศ วโรภาสตระกูล 7775
รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย 7768
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0-4375-4333
คณะแพทยศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์ 0-4371-2992
โทรสาร คณะแพทยศาสตร์ 0-4371-2991
สายตรง งานวิชาการ 0-4372-2393
สายตรง งานพัสดุฯ 0-4372-2072
สายตรง งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4371-2980
สายตรง ห้องเวชระเบียน โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4372-2031
สายตรง ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4371-2950
สายตรง ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 0-4372-2144
สายตรง ห้องประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4372-2055
โทรสาร ห้องไตเทียม โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4371-2951
ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ขามเรียง) 0-4375-4401
โทรสารปรีคลินิก (งานพื้นที่ขามเรียง) 0-4375-4121