เบอร์โทรศัพท์

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

โรงพยาบาลสุทธาเวช
ชื่อหน่วยงาน / แผนก เบอร์โทรศัพท์
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล 7724 สายตรง 043-712980
ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 7766
ศูยย์บริการทางการแพทย์ศรีสวัสดิ์ 7854
สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7770
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check UP) ชั้น 2 ตึก MRI 7821
ห้องปฏิบัติการชุนสูตร(LAB) 7706 , 8004
งานประกันสุขภาพ 7714 / 8008 / 7763
งานโภชนาการ 7771
ห้องงานเวชระเบียน 7705(ชั้น2)  7711(ชั้นบน)
จุดคัดกรองห้องฉุกเฉิน (ER) 7712
ห้องตรวจฉุกเฉิน (ER) 8010 / 7719
ศูนย์รับส่งต่อ (Refer) 7734
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 7716 / 8012
ศูนย์รับส่งผู้ป่วย(จนท.เปล) 7742
ห้องการเงินโรงพยาบาลสุทธาเวช 8013 / 7731
OPD ชั้น 2 ตึก MRI 7851 / 7852
แพทย์ห้องตรวจ 1 8014
แพทย์ห้องตรวจ 2 7740 / 7741
แพทย์ห้องตรวจ 3 7754
แพทย์ห้องตรวจ 4 8021
แพทย์ห้องตรวจ 6 7713
จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ 1 7737
จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ 2 7735
จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ 3 8019 / 7735
จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ 4 7780
จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ 5 7780
จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ 6 7738
นักเวชสถิติ ห้องงานประกันสุขภาพ ชั้น 2 7833
หัวหน้างานโภชนาการ ห้องงานประกันสุขภาพ 2 7832
จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ หู คอ จมูก 7709
แพทย์ห้องตรวจ หู คอ จมูก 7820
ห้องตรวจการได้ยิน 7819
ห้องผลิตลื่อฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (พงษ์พัฒน์) ชั้น 3 7784
ห้องเก็บยา 8026
ห้องตรวจผิวหนังและความงาม (Skin) 7753
งานทันตกรรม 7759
ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล 7815
งานอำนวยการ 7756 / 7729 / 7730
งานห้องผ่าตัด 7723 / 7822 / 8036 / 8037 / 8038 / 8039
งานกายภาพบำบัด 7727 / 8047
ห้องพัก ศ.นพ.สุรพล เวียงนนท์ 7818
ห้องตรวจจักษุวิทยา(คลินิกตา) 7797
ห้องซักฟอก ซัก อบ รีด 8052 / 7758
ฝ่ายการพยาบาล / เวชกรรมสังคม 7702 / 8059
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 7720 / 7721
หน่วยไตเทียม 7728 / 8055
หอผู้ป่วยในชั้น 8 (ผู้ป่วยสามัญชาย) 7717 / 8057 / 8058 สายตรง 043-71298
หอป่วยในชั้น 8 (ผู้ป่วยสามัญหญิง) 7787
Ward ผู้ป่วยในชั้น 11 (ห้องพิเศษ) 7718 / 8065 สายตรง 043-7122982
ห้องเครื่องควบคุมไฟฟ้า 6377
งานช่างเทคนิค 7701 8002
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องระบบแม่ข่าย) 7704
คลังเวชภัณฑ์ยา 7708
คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7722
งานจ่ายกลาง 7745
งานรังสีวินิจฉัย 7725
งานระบาดวิทยา 7786
ศูนย์เชคอัพ ตึก MRI ชั้น 2 7821
คณะแพทยศาสตร์ สำนักงาน และ อาคารหลังที่ 2
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 7 ตึก2 7774
งานการเจ้าหน้าที่ 7748
ห้องผู้ช่วยคณบดี 1 7847
งานบัญชีและการเงิน 6321 / 6322 / 7746
งานโสตทัศนศึกษา เวชนิทัศน์ 6393 / 7765
งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 7813
ห้องพักอาจารย์ปรีคลินิก ชั้น5 ตึก2 7865
ห้องพักอาจารย์อนาโตมี (กายวิภาค ชั้น 12) 7867
งานวิศวะ /สถาปนิก/ 7782
งานนิติกร 7844
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6398 / 7743
งานธุรการ งานยานยนต์ งานการประชุม (ชั้น 7) 7805
งานพัสดุ 7783 / 7750 / 7868 / 043-722-072
งานกิจการนิสิต ชั้น 8 7751 / 7839
งานกิจการพิเศษ 7785
งานวิจัย ชั้น 8, งานประกันคุณภาพ ชั้น 8 7769 / 7840
งานวิชาการ 7848 / 7749 / 7792 / 043-722-393
เลขานุการแพทย์ ชั้น 2 6311 / 7792
ปรีคลินิก (ธุรการ, วิชาการ) 1136
ชั้น 1 คณะแพทย์ โต๊ะ รปภ. 7781
ห้องพักเจ้าหน้าที่งานยานยนต์ คณะแพทย์ 7790
ห้องพักอาจารย์แพทย์แผนไทย 7710
ห้องพักอาจารย์ปรีคลินิก ชั้น 9 ห้อง 0902 7869
ห้องพักอาจารย์แพทย์ ชั้น 10 ห้อง 1002 7858
ห้องพัก พขร. ชั้น 1 ตึกคณะ 7790
งานห้องสมุด ชั้น 4 7789
งานนโยบายและแผน 6319 / 7761
งานการประชุม 7762
งานประชาสัมพันธ์ 6333 / 7764 / 043-712-992
เลขานุการคณบดี 7715
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ 6397 / 7747
สำนักงานเลขานุการคณะแพทย์ 043-712-991
Fax 043-722-031
อ.นพ.วิทยา จารุพูนผล 6343
อ.พญ.จริยา จิรานุกูล 7792
อ.ดร.ลดาชาติ แต่พงษ์โสรัถ 1136
ผศ.ดร.วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1136
อ.นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย 8043
ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ 6342
ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ 8043
รองวิชาการคณบดี 7779
อ.นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ 7846
ห้องที่บรึกษาคณบดี (รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย) 7768
ห้องผู้ช่วยคณบดี 5 ผศ.ดร.ดรุณี 7843
เบอร์โทรศัพท์สายตรง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0-4375-4333
คณะแพทยศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์ 0-4371-2992
โทรสาร คณะแพทยศาสตร์ 0-4371-2991
สายตรง งานวิชาการ 0-4372-2393
สายตรง งานพัสดุฯ 0-4372-2072
สายตรง งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4371-2980
สายตรง ห้องเวชระเบียน โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4372-2031
สายตรง ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4371-2950
สายตรง ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 0-4372-2144
สายตรง ห้องประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4372-2055
โทรสาร ห้องไตเทียม โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4371-2951
ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ขามเรียง) 0-4375-4401
โทรสารปรีคลินิก (งานพื้นที่ขามเรียง) 0-4375-4121