ทันตกรรม

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

หน่วยบริการทันตกรรม
ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันแก่ประชาชนและนักศึกษา วินิจฉัยแยกโรคและถ่ายภาพรังสีในช่องปาก ด้วยระบบดิจิตอล ให้ความรู้ด้านทันตสาธารณสุข ให้บริการรักษาอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน

บริการด้านต่างๆดังนี้
– อุดฟัน
– ขูดหินปูน
– ถอนฟัน
– วินิจฉัยแยกโรค
– ถ่ายภาพรังสีในช่องปาก
– ส่งต่อการรักษา
– ผ่าฟันคุด

บุคลากร
ทันตแพทย์พิชัย งามวิริยะพงศ์  (หัวหน้างานทันตกรรม)
ทันตแพทย์หญิงอัจฉรา สิงห์คำ  ทันตแพทย์
นายศักดิ์ดาวัฒน์ อุปมัย  ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
นางสาววฐิติมา โยเหลา  ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
นายณรงค์สิทธิ์ วรรณภักดี  ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
นางสาวนิชานันท์ ไชยบุรี   ผู้ช่วยทันตแพทย์
นางสาวนิญาพร นามสมบูรณ์   ผู้ช่วยทันตแพทย์
นายวงศ์วิรัช เกี้ยวไธสง   ผู้ช่วยทันตแพทย์

วัน เวลา และสถานที่บริการ
อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช ชั้น 3

ในเวลาราชการ 
วันจันทร์ศุกร์ เวลา 08.00-16.00น.

นอกเวลาราชการ
วันเสาร์ เวลา 08.00-16.00น.
ทันตแพทย์พิชัย ออกตรวจ จันทร์ 16.00-19.00น.
ทันตแพทย์หญิงอัจฉรา ออกตรวจ อังคาร และศุกร์ 16.00-19.00น.

หยุดวันอาทิตย์ และ ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานทันตกรรม
โทร. 043-721-021 ต่อ 7759 (ศูนย์ในเมือง)
โทร. 043-754-401(ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง) ม.ใหม่