ทันตกรรม

โรงพยาบาลสุทธาเวช

หน่วยบริการทันตกรรม
ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันแก่ประชาชนและนักศึกษา วินิจฉัยแยกโรคและถ่ายภาพรังสีในช่องปาก ด้วยระบบดิจิตอล ให้ความรู้ด้านทันตสาธารณสุข ให้บริการรักษาอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน

บริการด้านต่างๆดังนี้
– อุดฟัน
– ขูดหินปูน
– ถอนฟัน
– วินิจฉัยแยกโรคและถ่ายภาพรังสีในช่องปาก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานทันตกรรม
โทร. 043-721-021 ต่อ 7759 (ศูนย์ในเมือง)
โทร. 043-754-401(ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง) ม.ใหม่

เจ้าหน้าที่
ทันตแพทย์พิชัย งามวิริยะพงศ์ ออกตรวจนอกเวลา วันจันทร์ เวลา 16.00-19.00 น.
ทันตแพทย์หญิงอัจฉรา สิงห์คำ ออกตรวจนอกเวลา วันอังคาร, ศุกร์ 16.00-19.00 น.