ทันตกรรม

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

หน่วยบริการทันตกรรม
ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันแก่ประชาชนและนักศึกษา วินิจฉัยแยกโรคและถ่ายภาพรังสีในช่องปาก ด้วยระบบดิจิตอล ให้ความรู้ด้านทันตสาธารณสุข ให้บริการรักษาอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน

บริการด้านต่างๆดังนี้
– อุดฟัน
– ขูดหินปูน
– ถอนฟัน
– วินิจฉัยแยกโรค
– ถ่ายภาพรังสีในช่องปาก
– ส่งต่อการรักษา
– ผ่าฟันคุด

บุคลากร

ทพ.พิชัย งามวิริยะพงศ์            หัวหน้างานทันตกรรม
-ทพญ.ศิริพร จูวัฒนสำราญ        ทันตแพทย์
-นายศักดิ์ดาวัฒน์ อุปมัย            ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
-นส.เพ็ญโสภา หนองขุ่นสาร      ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
-นส.ฐิติมา โยเหลา                    ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
-นายณรงค์สิทธิ์ วรรณภักดี         ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
-นายยุทธนา  อ่อนศิลา              ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
-นส.นิญาพร นามสมบูรณ์          ผู้ช่วยทันตแพทย์
-นส.นิชานันท์ ไชยบุรี               ผู้ช่วยทันตแพทย์
-นส.จิตตราภรณ์  บุญแสน          ผู้ช่วยทันตแพทย์
-นส.มินตรา  อุปกัง                    ผู้ช่วยทันตแพทย์

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ


ขอบเขตการให้บริการ
ผู้ป่วยเตรียมช่องปากเพื่อการจัดฟัน สามารถนัดหมายนอกเวลาราชการได้ในเวลาราชการรับผู้ป่วยทันตกรรมที่มีอาการสำคัญ,ผู้ป่วยอุบัติเหตุฟัน,และผู้ป่วยเร่งด่วนทางทันตกรรม

วัน เวลา และสถานที่บริการ
อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช ชั้น 3

ตารางตรวจผู้ป่วยทั่วไปทันตกรรม (แนะนำโทรเข้ามาเพื่อนัดหมายตรวจทั่วไป 043021021 ต่อ 87759)

วัน เวลาออกตรวจผู้ป่วยทั่วไปทันตกรรม
จันทร์ 08.30 – 16.00
อังคาร 13.00 – 16.00
พุธ 13.00 – 16.00
พฤหัสบดี 13.00 – 16.00
ศุกร์ 08.30 – 12.00

 

นอกเวลาราชการ
วันเสาร์ เวลา 08.00-16.00น.
-ทพ.พิชัย งามวิริยะพงศ์           วันจันทร์ 16.00 – 19.00 น.
-ทพญ ศิริพร จูวัฒนสำราญ       วันอังคาร , วันพุธ 16.00 – 19.00 น.

หยุดวันอาทิตย์ และ ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์
** ในคาบอื่นนอกเหนือจากตารางออกตรวจผู้ป่วยทั่วไป ทางคลินิกทันตกรรมมีความจำเป็นต้องปรับสถานที่รักษาให้สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อทำหัตถการ รักษาระยะห่างงานหัตถการ และการจัดการฆ่าเชื้อพื้นผิวและทำความสะอาดสถานที่ตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานทันตกรรม
โทร. 043-021-021 ต่อ 87759