งานกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บริบทของหน่วยงาน/แผนกให้บริการ
ให้บริการกายภาพบำบัดในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความปลอดภัย และพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงภาวะปกติ

ประเภทการให้บริการ
1 ให้บริการกายภาพบำบัดแก่ประชาชนทั่วไปที่คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 4 โรงพยาบาลสุทธาเวช
2 ให้บริการกายภาพบำบัดบนหอผู้ป่วยสามัญ และหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลสุทธาเวช
3 ให้บริการกายภาพบำบัดที่บ้านแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6 ชุมชน (ชุมชนศรีสวัสดิ์ 1-3, ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 1-2 และชุมชนตักสิลา) ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

วัน เวลา ที่เปิดให้บริการ
ในเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทรติดต่อ 043-712980-3 ต่อ 7727, 8047

ชื่อผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยบริการ/แผนกให้บริการ
นายอธิพงศ์ พิมพ์ดี หัวหน้างานกายภาพบำบัด

ข้อมูลอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
1 กลุ่มผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ
1.1 ผู้ป่วยทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ เช่น ปวดกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เอ็นกล้ามเนื้อ จากภาวะเสื่อมของร่างกาย หรือการบาดเจ็บ
1.2 ผู้ป่วยทางระบบประสาท เช่น อ่อนแรงครึ่งซีก หรือครึ่งท่อน รวมทั้งโรคทางระบบประสาทอื่น ๆ เช่น พาร์กินสัน และการบาดเจ็บของเส้นประสาท
1.3 ผู้ป่วยทางระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต
2 เครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่มีไว้บริการ
2.1 เครื่องมือ/อุปกรณ์กายภาพบำบัด
– เครื่องมือรักษาด้วยคลื่นความถี่สูงร่วมกับกระแสไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง
– เครื่องดึงหลังดึงคอไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง
– เครื่องต้มแผ่นประคบร้อน จำนวน 2 เครื่อง
– หม้อต้มไขพาราฟิน จำนวน 1 เครื่อง
– เครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น จำนวน 2 เครื่อง
– เครื่องมือรักษาด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่สูง (Micro wave) จำนวน 2 เครื่อง
– เครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 2 เครื่อง
– เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยกระแสไฟฟ้า (TENS) จำนวน 2 เครื่อง
2.2 อุปกรณ์ออกกำลังกาย
– ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด (ดัมเบล และถุงทราย)
– เครื่องวิ่งไฟฟ้าแบบสายพาน จำนวน 2 เครื่อง
– จักรยานนั่งปั่น จำนวน 1 เครื่อง (ชำรุด)
– บาร์คู่ขนานสำหรับฝึกเดิน จำนวน 2 อัน
– กระจกเงาติดล้อ จำนวน 3 อัน
– บันไดเข้ามุม จำนวน 1 อัน
– วงล้อบริหารไหล่และแขน จำนวน 1 อัน
– ชุดรอกและน้ำหนักถ่วงบริหารไหล่ ศอก หน้าอก จำนวน 1 อัน