ศูนย์ตรวจสุขภาพ Check Up Center

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปิดให้บริการ ตรวจสุขภาพตามโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ให้บริการตรวจสุขภาพ ประกอบใบรับรองแพทย์ (ก่อนเรียน / ก่อนทำงาน / ก่อนทำประกันชีวิต)

เวลาทำการ วันจันทร์ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. 

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ  ข้อมูลการให้บริการออกหน่วย  สอบถามข้อมูลการตรวจสุขภาพที่เบอร์ศัพท์ 043-021-021 ต่อ 7821
ช่องทางติดต่อทางอีเมลเจ้าหน้าที่ธุรการ-การตลาด คุณกันยาวีร์  ถิรคุณนิชนันท์ (ฝน)  Kanyawee.Nf@gmail.com              

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับข้าราชการ

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป