คลินิกให้บริการและหน่วยงานภายใน

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

คลินิกเฉพาะด้าน และ หน่วยงานที่ให้บริการของโรงพยาบาลสุทธาเวช

คลินิกตรวจโรคทั่วไป(OPD)
คลินิกศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและความงาม(Skin)
ฉายแสงอาทิตย์เทียม
คลินิก หู คอ จมูก
คลินิกสุขภาพจิต
จักษุวิทยา(คลินิกตา)
คลินิกอายุรกรรม
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
ฉีดวัคซีน
หน่วยวิสัญญีและห้องผ่าตัด(OR)
งานทันตกรรม

งานกายภาพบำบัด
หอผู้ป่วยในสามัญ ชั้น 8
หอผู้ป่วยใน ชั้น11 (ห้องพิเศษ)
หน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน(ER)
หน่วยไตเทียม
กุมารเวชกรรม
งานรังสีวินิจฉัย
งานประกันสุขภาพ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่)
ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก

 

หน่วยงานภายใน โรงพยาบาลสุทธาเวช

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ (ฝ่ายไอที)
งานเวชกรรมสังคม
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)

งานเวชระเบียนและสถิติ
งานโภชนาการ
ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์
งานการเงินและบัญชี
งานการพยาบาล
งานวิศวกรรมบริการและซ่อมบำรุง
งานเภสัชกรรม
งานอำนวยการ
งานจ่ายกลาง
งานห้องปฏิบัติการ
งานประชาสัมพันธ์

ชมรมกีฬาบุคลากร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม