หน่วยงานภายใน

โรงพยาบาลสุทธาเวช

คลินิกเฉพาะด้าน และ บริการของเรา

ตรวจโรคทั่วไป
อายุรกรรมโรคไต
ออร์โธปิดิก
คลินิกศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและความงาม
คลินิก หู คอ จมูก
ฉีดวัคซีน
คลินิกศัลยกรรม
ฉายแสงอาทิตย์เทียม
คลินิกอายุรกรรม
คลินิกสุขภาพจิต
ทันตกรรม

กายภาพบำบัด
ผู้ป่วยนอก(OPD)

ผู้ป่วยใน(IPD)
ผู้ป่วยฉุกเฉิน(ER)
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
หน่วยไตเทียม
จักษุวิทยา

กุมารเวชกรรม

แผนกต่างๆของโรงพยาบาลสุทธาเวช

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ (ฝ่ายไอที)
งานประกันสุขภาพ
เวชกรรมสังคม
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)
เวชระเบียน
หน่วยคลังพัสดุ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่)
งานบัญชี และ การเงิน
ฝ่ายการพยาบาล
ฝ่ายช่างเทคนิคอาคารและสถานที่
ฝ่ายรังสีวินิจฉัย
เภสัชกรรม
ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย (refer)
ฝ่ายสถานผลิตยา
งานพัฒนาคุณภาพ

ชมรมกีฬาบุคลากร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม