โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ