โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 1 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 1

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 1

วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ME1-0310 ชั้น 3    อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต ที่จะสำเร็จการศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดี เตรียมความพร้อมและเป็นแนวทางให้นิสิตสามารถวางแผนในการประกอบอาชีพได้ตรงตามวิชาชีพ รวมทั้งสร้างความผูกพันระหว่างกลุ่มนิสิต คณาจารย์และสถาบันการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล, นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ และรศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ จากแพทยสมาคม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การบริหารความเสี่ยง และความก้าวหน้าในวิชาชีพ แก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา