ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์รับมอบเงินบริจาค จาก นพ.ภูรินท์ สุจิระกุล – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์รับมอบเงินบริจาค จาก นพ.ภูรินท์ สุจิระกุล

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์รับมอบเงินบริจาค จาก นพ.ภูรินท์ สุจิระกุล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยมหาสารคาม
ขอขอบคุณ
นพ.ภูรินท์ สุจิระกุล และ นายเชวงศักดิ์ บุญกนิษฐ

ได้บริจาคเงินเข้ากองทุนศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และบริหารงานกิจการโรงพยาบาลสุทธาเวช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)