พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม ME1 – 0310 ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีส่งมอบงาน รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.รัฐ สอนสุภาพ ผู้รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ส่งมอบงานให้กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน ร่วมเป็นสักขีพยาน และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีคนใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดี เป็นจำนวนมาก
         ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ ที่ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจของ คณะแพทยศาสตร์ให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ ตลอดจนแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคนใหม่ ที่จะได้มาสานงานต่อ ก่องานใหม่ สร้างสรรค์ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป