ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ส่งนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ขึ้นชั้นคลินิก – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ส่งนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ขึ้นชั้นคลินิก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ส่งนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ขึ้นชั้นคลินิก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ส่งนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ขึ้นชั้นคลินิก
วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์