ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาอาเซียนครั้งที่ 1 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาอาเซียนครั้งที่ 1

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาอาเซียนครั้งที่ 1

         ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต บุคลากร และ นายพชร สุ่มมาตร นางสาวเพียงขวัญ สุนสิน นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมการประชุุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาอาเซียนครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อเรื่อง Medical Education : Past, Present and Future เพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18