โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2

     วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ME1-0310 ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต ที่จะสำเร็จการศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดี เตรียมความพร้อมและเป็นแนวทางให้นิสิตสามารถวางแผนในการประกอบอาชีพได้ตรงตามวิชาชีพ รวมทั้งสร้างความผูกพันระหว่างกลุ่มนิสิต คณาจารย์และสถาบันการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เรณู มิ่งพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องบุคลิกภาพผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา