กิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : กิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2560 ณ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม คณาจารย์และบุคลากรสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินกิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนของสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยการบูรณาการของโครงการวิจัย และบริการวิชาการ มีคณาจารย์และนิสิตผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 98 คน กิจกรรมจากโครงการนี้ สามารถพัฒนาสมรรถนะการช่วยฟื้นคืนชีพในนักเรียนมัธยม 2 เรื่องการส่อนขวัญและการป้องกันอุบัติเหตุ 3 งานวิจัย การพัฒนาสมรรถนะการช่วยฟื้นคืนชีพในชุมชน 4 งานวิจัย DA CPR 5 กิจกรรมสุนสรียสนทนา 6 กิจกรรม The face paramedic 7 กิจกรรม ทาสีโรงเรียนในชุมชน