ผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ โครงการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ โครงการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก

ผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ โครงการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก

     เมื่อวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ นายแพทย์สรรญชัย สมบัติไหมไทย ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายโรงพยาบาล กล่าวต้อนรับ คณะตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ โครงการผ่าตัดต้อ กระจก เชิงรุก โดยมี อาจารย์ นายแพทย์ปริญญา สีหไตร และ อาจารย์ แพทย์หญิงฐานิตา หล่อจิตต์เสียง เป็นผู้นำเสนอเรื่องการดำเนินงานโครงการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุกเพื่อให้คลินิกโรคตาโรงพยาบาลสุทธาเวช ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการอีกแห่งหนึ่งของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่สามารถให้บริการในเรื่องของการผ่าตัดต้อกระจกแก่ประชาชนทั่วไปได้