อาจารย์ ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการ The 13th Conference Materials National Conference on Education : ICE 2017 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : อาจารย์ ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการ The 13th Conference Materials National Conference on Education : ICE 2017

อาจารย์ ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการ The 13th Conference Materials National Conference on Education : ICE 2017

อาจารย์ ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร หัวหน้าสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการ The 13th Conference Materials National Conference on Education : ICE 2017
ระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม