โครงการ สื่อสาร สื่อใจ สายใย ผูกพัน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการ สื่อสาร สื่อใจ สายใย ผูกพัน

โครงการ สื่อสาร สื่อใจ สายใย ผูกพัน

     เมื่อวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวารีวัลเล่ย์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดทำโครงการสื่อสารสื่อใจ สายใยผูกพัน สำหรับนิสิตหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี ที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคการสื่อสารเบื้องต้นให้นิสิตเรียนรู้เรื่อง การสื่อสารที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างเพื่อนในกลุ่ม คณาจารย์ แพทย์ด้วยกันเอง และผู้ป่วย นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความรักความสามัคคี การร่วมกันแก้ไขปัญหาของนิสิต โดยมีอาจารย์ แพทย์หญิงวนาพร วัฒนกุล และคณะ เป็นวิทยากร