โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2560 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2560

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2560

     ระหว่างวันที่ 7 – 14 มิถุนายน 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และหอประชุมแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการ และด้านจิตใจในการศึกษาต่อเป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ต่อไป