โครงการจิตวิทยาสำหรับวัยรุ่น – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการจิตวิทยาสำหรับวัยรุ่น

โครงการจิตวิทยาสำหรับวัยรุ่น

     เมื่อวันพุธ ที่ 5 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ งานเวชกรรมสังคม นำทีมโดย อ.พญ.จริยา จิรานุกูล จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลสุทธาเวช ได้จัดโครงการจิตวิทยาสำหรับวัยรุ่น ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเครือข่ายบริการ โดย รศ.สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถมศึกษา) ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “จิตวิทยาสำหรับวัยรุ่น” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวนันทวดี วรวสุวัส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กวัยเรียน ได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ สุขภาพเด็กวัยเรียน โรคสมาธิสั้น และได้รับความรู้การปรับพฤติกรรมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพตามความเหมาะสม ถูกต้องตามสภาวะโดยสมาชิกในครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็กวัยเรียนต่อไป