นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี3 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงาน ประเภท Poster Presentation ในงานค่ายจริธรรมสัญจร ครั้งที่ 16 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี3 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงาน ประเภท Poster Presentation ในงานค่ายจริธรรมสัญจร ครั้งที่ 16

นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี3 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงาน ประเภท Poster Presentation ในงานค่ายจริธรรมสัญจร ครั้งที่ 16

นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี3 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงาน
ประเภท Poster Presentation ในงานค่ายจริธรรมสัญจร ครั้งที่ 16
“จริยธรรมในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ” ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2560
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา