คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์” – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์”

คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์”

     
คณบดี  ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน  และบุคลากร  รวมจำนวน 52 คน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์” ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560  ณ  ห้องประชุมวารีวัลย์เล่ย์  รีสอร์ท  เขื่อนอุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และนโยบายของผู้บริหาร
  2. เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ให้ครอบคลุมทุกภารกิจทุกด้านและเป็นปัจจุบัน
  3. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะ

โดยได้เชิญ  รศ.ดร.นวลทิพย์  กมลวารินทร์  สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรทำให้การทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้