คุณนพพร บุญลาโภ ได้บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างหอสงฆ์อาพาธ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : คุณนพพร บุญลาโภ ได้บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างหอสงฆ์อาพาธ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณนพพร บุญลาโภ ได้บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างหอสงฆ์อาพาธ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอขอบคุณคุณนพพร บุญลาโภ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ได้บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างหอสงฆ์อาพาธ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นเงิน 100,000 บาท
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุม คณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม