รศ.ดร.นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล ได้บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างหอสงฆ์อาพาธ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : รศ.ดร.นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล ได้บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างหอสงฆ์อาพาธ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล ได้บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างหอสงฆ์อาพาธ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอขอบคุณ รศ.ดร.นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างหอสงฆ์อาพาธ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุม อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม