นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามทำการศึกษาวิจัยเรื่องความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และความชุกในการใช้น้ำมันทอดซ้ำของผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทอดในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     นางสาวสายฝน อาระลา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และความชุกในการใช้น้ำมันทอดซ้ำของผู้ผลิต และจำหน่ายอาหารทอดในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ร้อยละ 100 ผู้ประกอบการความรู้เรื่องการสังเกตน้ำมันที่เสื่อมคุณภาพ ร้อยละ 97.6 ผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องการใช้น้ำมันทอดซ้ำทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง หัวใจ และหลอดเลือดในระดับดี แต่ร้อยละ 68.3 ผู้ประกอบการยังขาดความรู้เรื่องการสร้างมูลค่าให้กับน้ำมันทอดซ้ำ การนำน้ำมันที่เสื่อคุณภาพแล้วมารีไซเคิล จึงมีแนวทางที่จะให้ความรู้เรื่องการสร้างมูลค่าให้กับน้ำมันทอดซ้ำ การนำน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อสภาพแล้วมารีไซเคิล รวมไปถึงเน้นย้ำเรื่องโทษจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป