โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย ปี 2560 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย ปี 2560

โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย ปี 2560

     วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ME1-310 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย ปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดการทางการแพทย์ในสาธารณภัย และเตรียมรับมือสาธารณภัยในโรงพยาบาล และการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยในสถานการณ์เหมือนจริง เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างมาตรฐานในการให้บริการของโรงพยาบาล