โครงการล้างมือดี มีเป้าหมาย คือ Safety Goal – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการล้างมือดี มีเป้าหมาย คือ Safety Goal

โครงการล้างมือดี มีเป้าหมาย คือ Safety Goal

     วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ME1-310 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พญ.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการล้างมือดี มีเป้าหมาย คือ Safety Goal มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟูความรู้เรื่องการล้างมือที่ถูกต้องให้กับบุคลากร และเพื่อเชื่อโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กิจกรรมประกอบด้วยการประกวดคลิบวีดิโอโครงการล้างมือดี มีเป้าหมาย คือ Safety Goal การแสดงนิทรรศการ รวมทั้งการให้ความรู้ประโยชน์ของการล้างมือที่ถูกต้อง