นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนประเทศไทย นำเสนอผลงานส่งเสริมสุขภาพ และเข้าร่วมประชุมวิชาการ August Meeting สมาพันธ์นิสิตนักศึกษานานาชาติ IFMSA International ณ ประเทศแทนซาเนีย – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนประเทศไทย นำเสนอผลงานส่งเสริมสุขภาพ และเข้าร่วมประชุมวิชาการ August Meeting สมาพันธ์นิสิตนักศึกษานานาชาติ IFMSA International ณ ประเทศแทนซาเนีย

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนประเทศไทย นำเสนอผลงานส่งเสริมสุขภาพ และเข้าร่วมประชุมวิชาการ August Meeting สมาพันธ์นิสิตนักศึกษานานาชาติ IFMSA International ณ ประเทศแทนซาเนีย

ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษานานาชาติ IFMSA  International ประเทศแทนซาเนีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภีม  เอี่ยมประไพ อาจารย์สังกัด        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ได้แก่

  1. นางสาวชุติกานต์ แสงทอง
  2. นางสาววีกาญจน์ ทองเวียง
  3. นายกันตภณ กลีบบัว

เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ Rexcrossley Award และเข้าร่วมประชุมวิชาการ August Meeting ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ (IFMSA International)       มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพกับตัวแทนนิสิตจากประเทศต่างๆ

โดยนิสิตทั้ง 3 คนเป็นตัวแทนประเทศไทย จากการชนะเลิศการประกวดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์ในการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ Thailand’s Health Promotion Project Conference ครั้งที่ 4 (Boot Camp 2016 – 2017) ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ          แห่งประเทศไทย ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยเทคนิคผ่อนคลายประสาทสัมผัสทั้งหก (Promoting care gives’ mental health by using ‘six senses innovation’ as a relaxation technique)