ศึกษาดูงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ศึกษาดูงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศึกษาดูงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศึกษาดูงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

     เมื่อวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดีวร รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย นพ.ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ การศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการบริหาจัดการ การให้บริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการให้บริการโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่อไป