โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กประจำปี 2560 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กประจำปี 2560

โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กประจำปี 2560

โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กประจำปี 2560
     วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กประจำปี 2560 โดยงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ในขุมชน มีความรู้เรื่องอนามัยแม่และเด็ก สามารถให้หญิงตั้งครรภ์ในชุมชนดูแลสุขภาพในการบำรุงครรภ์อย่างถูกวิธีเพื่อร่างกายที่แข็งแรงและพัฒนาการของเด็ก และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่