การคัดกรองฤทธิ์ต้านเชื้อ Candida albicans ของเชื้อ Polycephalomyces nipponicus ที่แยกได้จากตัวอ่อนจักจั่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : งานวิจัย : วิจัย บทความ : การคัดกรองฤทธิ์ต้านเชื้อ Candida albicans ของเชื้อ Polycephalomyces nipponicus ที่แยกได้จากตัวอ่อนจักจั่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

การคัดกรองฤทธิ์ต้านเชื้อ Candida albicans ของเชื้อ Polycephalomyces nipponicus ที่แยกได้จากตัวอ่อนจักจั่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย