คุณกาญจนา สุภานนท์ พร้อมครอบครัว และกัลยาณมิตร ได้บริจาคเงินเพื่อเข้ากองทุนศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มมส – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : คุณกาญจนา สุภานนท์ พร้อมครอบครัว และกัลยาณมิตร ได้บริจาคเงินเพื่อเข้ากองทุนศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มมส

คุณกาญจนา สุภานนท์ พร้อมครอบครัว และกัลยาณมิตร ได้บริจาคเงินเพื่อเข้ากองทุนศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มมส

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอขอบคุณ คุณกาญจนา สุภานนท์ พร้อมครอบครัว และกัลยาณมิตร
ได้บริจาคเงินเพื่อเข้ากองทุนศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม