โครงการพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
     วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เท่น รีสอร์ต จังหวัดเลย ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดโครงการในระหว่าง วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก พ.อ.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาล กองทับบก ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ทั้งในเรื่อง การทำงานเป็นทีม การรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน การให้บริการที่ดี การมีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อผู้รับบริการ ล้วนเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่บุคลากรควรมี จนเป็นหนทางหนึ่งที่จะพัฒนาองค์กรให้เกิดความเจริญก้าวหน้า เกิดมาตรฐานที่สูงขึ้น จนสามารก้าวทันกับความเจริญก้าวหน้าในยุคปัจจุบัน