โครงการเครือข่ายญาติและผู้ป่วยจิตเวชและอาสาสมัคร ประจำปี 2560 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการเครือข่ายญาติและผู้ป่วยจิตเวชและอาสาสมัคร ประจำปี 2560

โครงการเครือข่ายญาติและผู้ป่วยจิตเวชและอาสาสมัคร ประจำปี 2560

     เมื่อวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานเวชกรรมสังคมได้จัด โครงการเครือข่ายญาติและผู้ป่วยจิตเวชและอาสาสมัคร ประจำปี 2560 โดยมี ผศ.นพ.ภีม เอี่ยมประไพ โสต ศอ นาสิกแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวช ญาติผู้ป่วย อาสาสมัคร และผู้นำชุมชน นิสิตมีความรู้และทักษะในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความรู้ ความเข้าใจ สิทธิประโยชน์ของผู้เจ็บป่วยทางจิตเวช และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยจิตเวช ครอบครัว และชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป