โครงการอัคคีภัยเพื่อทบทวนแผนฉุกเฉิน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการอัคคีภัยเพื่อทบทวนแผนฉุกเฉิน

โครงการอัคคีภัยเพื่อทบทวนแผนฉุกเฉิน

โครงการอัคคีภัยเพื่อทบทวนแผนฉุกเฉิน

     เมื่อวันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอัคคีภัยเพื่อทบทวนแผนฉุกเฉิน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติได้ถูกต้อง และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอัคคีภัย พร้อมทั้งให้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดต่อไป